Most Brdowski otwarty dla ruchu!


Decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Most Brdowski wraz z drogami dojazdowymi uzyskał 30 czerwca br. pozwolenie na użytkowanie.

20 sierpnia uzyskano decyzje administracyjne na użytkowanie drogi prowadzącej do mostu, zjazdu na drogę z ul. Ludowej oraz 43 miejsc postojowych.

MOST BRDOWSKI OTWARTO DLA RUCHU!

Nową drogą z ulicy Ludowej do Mostu Brdowskiego !


26 sierpnia został otwarty zjazd z ul. Ludowej na drogę dojazdową do Mostu Brdowskiego.

Droga ma dwa pasy ruchu, po jednym w każdą stronę i mierzy ponad 250 metrów.

Przy drodze znajdują się 43 miejsca postojowe.

Inżynier Kontraktu – Budowa Mostu

Mars Most Brdowski sp. z o.o. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin (Zamawiający) działając na podstawie art. 40 – 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (Ustawa) niniejszym ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru Wykonawcy usługipełnienia funkcji Inżyniera na Kontrakcie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mostu drogowego nad rzeka Odrą  wraz z drogą dojazdową i  przebudową kolidującej infrastruktury  w ramach projektu: Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park – Etap I i Etap II”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.11.2013 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.11.2013 r. pod numerem 2013/S 230-399644.

Ogłoszenie o zamówieniu PUBLIKACJA 27.11.2013 r

Działając na podstawie art. 42 Ustawy Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

IK SIWZ – 25.11.2013 r

IK – OPZ – 25.11.2013 r

IK – wzór umowy – 25.11.2013 r

Projekt budowlany Etap I

Projekt budowlany Etap II

Inżynier Kontraktu AKT UMOWY (2013.11.25_pdf)

Inżynier Kontraktu OPZ (2013.11.25_pdf)

Inżynier Kontraktu SIWZ (2013.11.25_pdf)

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 22.12.2013 r. przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji oraz sprostowania dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu 2013/S 230-399664. Zmianie ulegają daty składania oraz otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 22.12.2013 r

Zamawiający informuje, że w związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, działając w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 27 stycznia 2014 r. Miejsce i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1)   W pkt. 17.7.2.13. SIWZ słowa:

Nie otwierać przed 8 stycznia 2014 r. przed godziną 11:30 oraz Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia 8 stycznia 2014 r. do godziny 11:00. zastępuje się słowami:

Nie otwierać przed 27 stycznia 2014 r. przed godziną 11:30 oraz Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia 27 stycznia 2014 r. do godziny 11:00.

2) W 18.1. SIWZ słowa: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – 71-700 Szczecin, ul. Ludowa 13, w pokoju nr 04 (Biuro Zarządu) w terminie do dnia 8 stycznia 2014 r. do godz. 11.00. zastępuje się słowami: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – 71-700 Szczecin, ul. Ludowa 13, w pokoju nr 04 (Biuro Zarządu) w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. do godz. 11.00..

3) W pkt. 18.1.1. słowa: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – 71-700 Szczecin, ul. Ludowa 13, w dniu 8 stycznia 2014 r. o godz. 11.30, w sali konferencyjnej. zastępuje się słowami: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – 71-700 Szczecin, ul. Ludowa 13, w dniu 27 stycznia 2014 r. o godz. 11.30, w sali konferencyjnej.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 24.12.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2013/S 249-435936 zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 8.01.2014 r. na dzień 27.01.2014 r. Szczegółowe informacje zawarte są w treści załączonego poniżej Ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – publikacja 24.12.2013 r

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ IK (ZESTAW 1) 23.12.2013 r

Decyzja Środowiskowa dla IK 29-2012

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ IK (ZESTAW 2) 9.01.2014 r

Zamawiający informuje, iż w dniu 21.01.2014 r. zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowane dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego:

1.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2.       Opis Przedmiotu Zamówienia.

3.       Akt Umowy.

Wszystkie ww. dokumenty dla większej czytelności przeprowadzonych modyfikacji Zamawiający zamieszcza w formie plików WORD oraz PDF w trybie śledzenia zmian.

IK – Akt Umowy po modyfikacji 21.01.2014 r

IK – Akt Umowy po modyfikacji 21.01.2014 r

IK SIWZ – po modyfikacji 21.01.2014 r

IK – SIWZ po modyfikacji 21.01.2014 r

IK-OPZ – po modyfikacji 21.01.2014 r

IK – OPZ po modyfikacji 21.01.2014 r

W związku z zamieszczeniem na swojej stronie internetowej w dniu 21.01.2014 r. zmodyfikowanych dokumentów: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Aktu Umowy, Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp przesuwa termin składania ofert na dzień 13 lutego 2014 r. na godzinę 11.00. oraz termin otwarcia ofert na dzień 13 lutego 2014 r. na godzinę 11.30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w dniu 21.01.2014 r. przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Ogłoszenie dodatkowych informacji oraz sprostowania dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu 2013/S 230-399644.

Przekazanie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 21.01.2014 r

W konsekwencji Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1)   W pkt. 17.7.2.13. SIWZ słowa:

Nie otwierać przed 27 stycznia 2014 r. przed godziną 11:30 oraz Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia 27 stycznia 2014 r. do godziny 11:00. zastępuje się słowami:

Nie otwierać przed 13 lutego 2014 r. przed godziną 11:30 oraz Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia 13 lutego 2014 r. do godziny 11:00.

2) W 18.1. SIWZ słowa: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – 71-700 Szczecin, ul. Ludowa 13, w pokoju nr 04 (Biuro Zarządu) w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. do godz. 11.00. zastępuje się słowami: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – 71-700 Szczecin, ul. Ludowa 13, w pokoju nr 04 (Biuro Zarządu) w terminie do dnia 13 lutego 2014 r. do godz. 11.00.

3) W pkt. 18.1.1. słowa: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – 71-700 Szczecin, ul. Ludowa 13, w dniu 27 stycznia 2014 r. o godz. 11.30, w sali konferencyjnej. zastępuje się słowami: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – 71-700 Szczecin, ul. Ludowa 13, w dniu 13 lutego 2014 r. o godz. 11.30, w sali konferencyjnej.

Zamawiający informuje, iż w dniu 23.01.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2014/S 016-024369 zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 27.01.2014 r. na dzień 13.02.2014 r. Szczegółowe informacje zawarte są w treści załączonego poniżej Ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – publikacja 23.01.2014 r

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ IK (ZESTAW 3) 28.01.2014 r

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ IK (ZESTAW 4) 04.02.2014 r

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, które miało miejsce w siedzibie Zamawiającego w dniu 13 lutego 2014 r. o godzinie 11.30.

Informacja z otwarcia ofert 13 luty 2014 r.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 luty 2014 r

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał następujących czynności:

1.       Unieważnił czynność badania i oceny ofert.

2.       Unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.       Ponownie dokonał czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty poprzednio wykluczonego Wykonawcy TPF sp. z o.o.

4.       Ponownie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej pliku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 marca 2014 r

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 8.04.2014 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Przekazanie Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 8.04.2014 r

Zamawiający informuje, iż w dniu 10.04.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2014/S 071-122761 zostało opublikowane Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PUBLIKACJA 10.04.2014 r

Nazwa projektu: „Połączenie mostowo - drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park.”
Numer Umowy: UDA-RPZP.01.03.03-32-004/13-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
Ta strona korzysta z plików cookies. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Polityka prywatności

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które są wykorzystywane przez strony internetowe i zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (np. komputera lub telefonu). Pliki te informują nas np. o tym, czy wcześniej odwiedzali Państwo naszą stronę internetową.

Standardowo pliki Cookie są wykorzystywane aby:

  • usprawnić działanie stron internetowych i dostarczyć bardziej spersonalizowaną treść,
  • uprościć działanie stron internetowych,
  • monitorować ruch na stronach internetowych, aby lepiej zoptymalizować stronę.
Wykorzystywane przez nas pliki cookie są bezpieczne i nie powodują żadnych zmian w oprogramowaniu na Państwa urządzeniach.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki cookies wykorzystując do tego ustawienia Państwa przeglądarki. W zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystają, metody konfiguracji plików cookie mogą się różnić i z reguły będą opisane w menu pomocy (lub instrukcji do obsługi urządzenia).

Informacje na temat zmian w plikach cookie w najpopularniejszych przeglądarkach znajdą Państwo poniżej:

Naciśnij aby zamknąć