Most Brdowski otwarty dla ruchu!


Decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Most Brdowski wraz z drogami dojazdowymi uzyskał 30 czerwca br. pozwolenie na użytkowanie.

20 sierpnia uzyskano decyzje administracyjne na użytkowanie drogi prowadzącej do mostu, zjazdu na drogę z ul. Ludowej oraz 43 miejsc postojowych.

MOST BRDOWSKI OTWARTO DLA RUCHU!

Nową drogą z ulicy Ludowej do Mostu Brdowskiego !


26 sierpnia został otwarty zjazd z ul. Ludowej na drogę dojazdową do Mostu Brdowskiego.

Droga ma dwa pasy ruchu, po jednym w każdą stronę i mierzy ponad 250 metrów.

Przy drodze znajdują się 43 miejsca postojowe.

Generalny Wykonawca Budowy Mostu

Mars Most Brdowski sp. z o.o. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin (Zamawiający) działając na podstawie art. 40 – 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (Ustawa) niniejszym ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru Wykonawcy na „wykonanie  robót budowlanych polegających na budowie mostu drogowego nad rzeką Odrą  wraz z  przebudową kolidującej infrastruktury w ramach Projektu :  „Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” Etap I .

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.08.2013 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.08.2013 r. pod numerem 2013/S 159-277056.

Działając na podstawie art. 42 Ustawy Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik DOCX)

Wzór umowy

Wstępna opinia dotycząca posadowienia Mostu Brdowskiego przez rzekę Odrę w Szczecinie

Opinia dotycząca posadowienia Mostu Brdowskiego przez Odrę w Szczecinie

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik zip, rozmiar 248,2 MB)

 

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 Ustawy Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej odwołanie wniesione w dniu 27.08.2013 r. w niniejszym postępowaniu wraz z pismem przewodnim.

Informacja o wniesieniu odwołania BUDIMEX 27.08.2013 r.

Odwołanie BUDIMEX 27.08.2013 r.

 

Zamawiający informuje, iż uznaje w całości odwołanie wniesione w dniu 27.08.2013 r. przez Budimex S.A. za zasadne. Wszelkie informacje dotyczące uznania odwołania zamieszczone są w poniższych plikach.

Informacja do uczestników postępowania o uznaniu odwołania 3.09.2013 r

Pismo do KIO uznanie odwołania – 3.09.2013 r

Przekazanie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 3.09.2013 r

Zmiany do SIWZ w wersji WORD  zaznaczone są w jej treści kolorem czerwonym.

SIWZ – MMB sp. z o.o. – most – wersja po zmianach – 3.09.2013 r

SIWZ – MMB sp. z o.o. – most – wersja po zmianach – 3.09.2013 r

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 5.09.2013 r. w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie dodatkowych informacji oraz sprostowania dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu 2013/S 159-277056.

Ogłoszenie o sprostowaniu 5.09.2013 r.
Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi do SIWZ 09.09.2013 r.

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ -MMB sp zo.o. – 19.09.2013 r (ZESTAW 2)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ -MMB sp zo.o. – 18.09.2013 r (ZESTAW 2)

Zamawiający informuje, iż w dniu 19.09.2013 r.  przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji oraz sprostowania dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu 2013/S 159-277056. Zmianie ulegają daty składania oraz otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 19.09.2013 r

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy PZP przesuwa termin składania i otwarcia ofert i w konsekwencji dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1)         W Dziale XII ust. 15 SIWZ słowa: Nie otwierać przed: 26  września godzina 13.30 zastępuje się słowami: Nie otwierać przed: 4 października 2013 r. godzina 11.00.

2)         W Dziale XIII ust. 2 SIWZ słowa: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  26 września  r. godz. 13.00 czasu polskiego zastępuje się słowami: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  4 października 2013 r.  r. godz. 10.00 czasu polskiego.

3)         W Dziale XIII ust. 3 słowa: Otwarcie ofert odbędzie się dnia  26 września o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr  1 zastępuje się słowami: Otwarcie ofert odbędzie się dnia  4 października 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr  1.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 21.09.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2013/S 184-316847 zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 26.09.2013 r. na dzień 4.10.2013 r. Szczegółowe informacje zawarte są w treści załączonego poniżej ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.09.2013 r.

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ -MMB sp zo.o. – 27.09.2013 r (ZESTAW 3)

Zamawiający informuje, iż w dniu 27.09.2013 r.  przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji oraz sprostowania dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu 2013/S 159-277056. Zmianie ulegają daty składania oraz otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 27.09.2013 r

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy PZP przesuwa termin składania i otwarcia ofert i w konsekwencji dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1)         W Dziale XII ust. 15 SIWZ słowa: Nie otwierać przed: 4  października godzina 11.00 zastępuje się słowami: Nie otwierać przed: 25 października 2013 r. godzina 11.00.

2)         W Dziale XIII ust. 2 SIWZ słowa: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  4  października godzina 10.00 czasu polskiego zastępuje się słowami: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  25 października 2013 r.  r. godz. 10.00 czasu polskiego.

3)         W Dziale XIII ust. 3 słowa: Otwarcie ofert odbędzie się dnia  4  października godzina 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr  1 zastępuje się słowami: Otwarcie ofert odbędzie się dnia  25 października 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr  1.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 01.10.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2013/S 190-327286 zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 04.10.2013 r. na dzień 25.10.2013 r. Szczegółowe informacje zawarte są w treści załączonego poniżej ogłoszenia.

Ogłoszenie o sprostowaniu 1.10.2013 r

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ .

Pytania i odpowiedzi do SIWZ -MMB sp zo.o. – 10.10.2013 r (ZESTAW 4)

Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 4 z ZESTAWU Nr 4 Zamawiający załącza kopię  „Umowy o dofinansowanie projektu „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” nr „UDA–RPZP.01.03.03.-32-004/13-00” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Mars Most Brdowski Spółka z o.o. z dnia 30 września 2013 roku.

UMOWA O DOFINANSOWANIE – urząd marszałkowski 30.09.2013 r

Zamawiający informuje, iż w dniu 18.10.2013 r.  przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji oraz sprostowania dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu 2013/S 159-277056. Zmianie ulegają daty składania oraz otwarcia ofert.

Przekazanie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 18.10.2013 r

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy PZP przesuwa termin składania i otwarcia ofert i dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1)             W Dziale XII ust. 15 SIWZ słowa: Nie otwierać przed: 25 października godzina 11.00zastępuje się słowami: Nie otwierać przed: 25 listopada 2013 r. godzina 11.00.

2)             W Dziale XIII ust. 2 SIWZ słowa: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25 października 2013  r. godz. 10.00 czasu polskiego zastępuje się słowami: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25 listopada 2013 r.  r. godz. 10.00 czasu polskiego.

3)             W Dziale XIII ust. 3 SIWZ słowa: Otwarcie ofert odbędzie się dnia  25 października 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr  1 zastępuje się słowami: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr  1.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 22.10.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2013/S 205-354332 zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 25.10.2013 r. na dzień 25.11.2013 r. Szczegółowe informacje zawarte są w treści załączonego poniżej ogłoszenia.

Ogłoszenie o sprostowaniu 22.10.2013 r

 

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ -MMB sp zo.o. – 15.11.2013 r (ZESTAW 5)

Zamawiający informuje, iż w dniu 15.11.2013 r. przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji oraz sprostowania dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu 2013/S 159-277056. Zmianie ulegają daty składania oraz otwarcia ofert.

Przekazanie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 15.11.2013 r

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy PZP przesuwa termin składania i otwarcia ofert i w konsekwencji dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1)         W Dziale XII ust. 15 SIWZ słowa: Nie otwierać przed: 25 listopada 2013 r. godzina 11.00. zastępuje się słowami: Nie otwierać przed: 16 grudnia 2013 r. godzina 11.30.

2)         W Dziale XIII ust. 2 SIWZ słowa: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25 listopada 2013 r. godzina 10.00 czasu polskiego zastępuje się słowami: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 16 grudnia 2013 r. godz. 11.00 czasu polskiego.

3)         W Dziale XIII ust. 3 słowa: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25 listopada 2013 r. godzina 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr  1 zastępuje się słowami: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16 grudnia 2013 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr  1.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 19.11.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2013/S 224-389043 zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 25.11.2013 r. na dzień 16.12.2013 r. Szczegółowe informacje zawarte są w treści załączonego poniżej Ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 19.11.2013 r

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 9.12.2013 r. przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji oraz sprostowania dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu 2013/S 159-277056. Zmianie ulegają daty składania oraz otwarcia ofert

Przekazanie-Ogłoszenia-o-zmianie-ogłoszenia-o-zamówieniu-9.12.2013-r1

ednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy PZP przesuwa termin składania i otwarcia ofert i w konsekwencji dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1) W Dziale XII ust. 15 SIWZ słowa: Nie otwierać przed: 16 grudnia 2013 r. godzina 11.30. zastępuje się słowami: Nie otwierać przed: 10 stycznia 2014 r. godzina 11.30.

2) W Dziale XIII ust. 2 SIWZ słowa: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 16 grudnia 2013 r. godzina 11.00 czasu polskiego zastępuje się słowami: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 10 stycznia 2014 r. godz. 11.00 czasu polskiego.

3) W Dziale XIII ust. 3 słowa: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16 grudnia 2013 r. godzina 11.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 zastępuje się słowami: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 stycznia 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 11.12.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2013/S 240-416474 zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 16.12.2013 r. na dzień 10.01.2014 r. Szczegółowe informacje zawarte są w treści załączonego poniżej Ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – publikacja 11.12.2013 r

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 3.01.2014 r. zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany Projekt Wykonawczy dotyczący przedmiotowego zamówienia publicznego.

Dokumentacja GW I 2014.01.03

W związku z zamieszczeniem na swojej stronie internetowej w dniu 3.01.2014 r. zmodyfikowanego Projektu Wykonawczego, a co za tym idzie modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia, działając w oparciu o przepis art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 27 stycznia 2014 r. na godzinę 11.00. oraz termin otwarcia ofert na dzień 27 stycznia 2014 r. na godzinę 11.30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w dniu 3.01.2014 r. przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Ogłoszenie dodatkowych informacji oraz sprostowania dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu 2013/S 159-277056.

Przekazanie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 3.01.2014 r

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy PZP dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1) W Dziale XII ust. 15 SIWZ słowa: Nie otwierać przed: 10 stycznia 2014 r. godzina 11.30. zastępuje się słowami: Nie otwierać przed: 27 stycznia 2014 r. godzina 11.30.

2) W Dziale XIII ust. 2 SIWZ słowa: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 10 stycznia 2014 r. godzina 11.00czasu polskiego zastępuje się słowami: Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 27 stycznia 2014 r. godz. 11.00czasu polskiego.

3) W Dziale XIII ust. 3 słowa: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 stycznia 2014 r. godzina 11.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 zastępuje się słowami: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 stycznia 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 7.01.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2014/S 004-003302 zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 10.01.2014 r. na dzień 27.01.2014 r. Szczegółowe informacje zawarte są w treści załączonego poniżej Ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu PUBLIKACJA 7.01.2013 r

 

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ -MMB sp zo.o. – 3.01.2014 r (ZESTAW 6)

 

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ -MMB sp zo.o. – 16.01.2014 r (ZESTAW 7)

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania do SIWZ Nr 3 i Nr 5 Zestawu 7 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej folder I TOM I 05 w zakresie projektu elektrycznego

I_TOM_I_05

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie Nr 2 do SIWZ Zestawu 7 Zamawiający zamieszcza edytowalną wersję przedmiaru i kosztorysu ofertowego.

Most brdowski_Kosztorys ofertowy_etap 1

Most brdowski_PRZEDMIAR_etap 1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie Nr 1 do SIWZ z Zestawu 7 Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej dokumenty dotyczące analizy nawigacyjnej.

2013.07.08 Zatwierdzenie Analizy Nawigacyjnej Urząd Morski

Analiza Nawigacyjna_07.2013

Działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ -MMB sp zo.o. – 21.01.2014 r ( ZESTAW 8 )

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, które miało miejsce w siedzibie Zamawiającego w dniu 27 stycznia 2014 r. o godzinie 11.30.

Informacja z otwarcia ofert 28.01.2014 r

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja do WYKONAWCÓW o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.02.2014 r

Zamawiający informuję, iż działając na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 19.03.2014 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Przekazanie Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 19.03.2014 r

Zamawiający informuje, iż w dniu 21.03.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2014 S/057 – 094347zostało opublikowane Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.03.2014 r

Nazwa projektu: „Połączenie mostowo - drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park.”
Numer Umowy: UDA-RPZP.01.03.03-32-004/13-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
Ta strona korzysta z plików cookies. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Polityka prywatności

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które są wykorzystywane przez strony internetowe i zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (np. komputera lub telefonu). Pliki te informują nas np. o tym, czy wcześniej odwiedzali Państwo naszą stronę internetową.

Standardowo pliki Cookie są wykorzystywane aby:

  • usprawnić działanie stron internetowych i dostarczyć bardziej spersonalizowaną treść,
  • uprościć działanie stron internetowych,
  • monitorować ruch na stronach internetowych, aby lepiej zoptymalizować stronę.
Wykorzystywane przez nas pliki cookie są bezpieczne i nie powodują żadnych zmian w oprogramowaniu na Państwa urządzeniach.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych mogą Państwo zablokować lub usunąć pliki cookies wykorzystując do tego ustawienia Państwa przeglądarki. W zależności od tego z jakiego urządzenia Państwo korzystają, metody konfiguracji plików cookie mogą się różnić i z reguły będą opisane w menu pomocy (lub instrukcji do obsługi urządzenia).

Informacje na temat zmian w plikach cookie w najpopularniejszych przeglądarkach znajdą Państwo poniżej:

Naciśnij aby zamknąć